Regulamin placówki oświatowe

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH Organizowanych przez carmen dance Center w Placówkach Oświatowych

Obowiązuje od 03.10.2022 r.

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Współpraca między Carmen Dance Center a rodzicami, opiekunami prawnymi uczestników zostaje zawarta na okres od października do czerwca następnego roku kalendarzowego. W trakcie sezonu przewiduje się przerwy w realizacji programu. W miarę możliwości Carmen Dance Center będzie informowało o zmianach w grafiku realizacji zajęć, grafik dostępny jest na www.cdc-silesia.pl. Poniżej przykładowe dni wolne od zajęć: 1 listopada, 11 listopada, zimowa przerwa świąteczna, 6 stycznia, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna, 1 maja, 3 maja, dłuższe majówki, Boże Ciało.

2. Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne są na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl,
w materiałach informacyjnych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 731 300 003.

3. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Carmen Dance Center nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed rozpoczęciem zajęć lub po zakończeniu zajęć.

4. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika tylko w czasie trwania zajęć.

5. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest elektroniczny system/serwis obsługi klienta dostępny na www.cdc-silesia.pl. W powyższym systemie instruktorzy lub obsługa z Carmen Dance Center rejestrują wszystkie obecności i nieobecności uczestników zajęć. Dodatkowo może być prowadzona ewidencja uczestników zajęć w formie dziennika zajęć.

6. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

7. Osoby uczęszczające na zajęcia / prawni opiekunowie uczestników zajęć oświadczają, iż znają stan zdrowia Uczestnika i nie mają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz występów bez zgody Organizatora - Carmen Dance Center.

9. Stroje na występy uczestnicy zespołów wypożyczają z garderoby CDC, kupują, bądź szyją na własny koszt. Stroje wypożyczone winny być oddane bezpośrednio po pokazie, konkursie.


II. ZAPISY NA ZAJĘCIA:

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego „załóż konto i zapisz się na zajęcia” dostępnego na www.cdc-silesia.pl, akceptacja regulaminów obowiązujących w Carmen Dance Center, a niekiedy również złożenie u instruktorów prowadzących zajęcia lub u obsługi z Carmen Dance Center czytelnie i dokładnie wypełnionej i podpisanej umowy lub karty uczestnika zajęć.

2. O ostatecznym przyjęciu uczestnika do grupy zajęciowej zawsze decyduje instruktor/nauczyciel prowadzący grupę wraz z zarządem grupy Carmen Dance Center.

 

III. OPŁATY ZA ZAJĘCIA:

1. Zajęcia w Carmen Dance Center mają charakter odpłatny i każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika ma obowiązek terminowego uiszczania opłat.

2. Odpłatność za zajęcia naliczana jest jako opłata miesięczna.

3. Szczegółowy wykaz cen poszczególnych zajęć dostępny jest w Cenniku Zajęć, który znajduje się na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl.

4. Opłaty za zajęcia muszą być uiszczone do 15-go dnia każdego miesiąca. Płatności należy dokonywać za pośrednictwem Panelu Klienta dostępnego na www.cdc-silesia.pl lub przelewem na nr rachunku dostępny w Panelu Klienta.

5. Nieuregulowanie opłaty może skutkować zawieszeniem udziału w zajęciach. Za okres zawieszenia udziału w zajęciach nadal wymagane jest uiszczanie opłaty na takich samych warunkach jak w przypadku aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

6. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy nowy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca (termin „połowa miesiąca” oznacza
16 dzień danego miesiąca), opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej.

 

IV. OKRES WSPÓŁPRACY
1. Współpraca między Carmen Dance Center a rodzicami, opiekunami prawnymi uczestników zostaje zawarta na okres od października do czerwca następnego roku kalendarzowego.

2. Organizator - Carmen Dance Center nie przewiduje możliwości zakończenia współpracy w terminie szybszym niż wyszczególniony w punkcie 1. 

 

V. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ:

1. Zajęcia mogą zostać odwołane bez konieczności odpracowania godzin przez instruktora, w przypadku:

a) usprawiedliwionej nieobecności instruktora (choroba, urlop),

b) odbywania się imprezy artystycznej lub uroczystości uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć,

c) zaistnienia przypadków spowodowanych tzw. siłą wyższą.

2. Wszelkie informacje o odwołaniu zajęć zamieszczane są na portalach społecznościowych Carmen Dance Center oraz na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl.

3. W przypadku nieobecności instruktora (nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionej), zajęcia będą odrobione w terminie ustalonym w porozumieniu z instruktorem, Dyrekcją placówki i opiekunami uczestników.

4. W sytuacji braku możliwości odrobienia odwołanych zajęć, opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

5. Uczestnik, którego nieobecność zostanie zgłoszona conajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć może proporcjonalnie do zgłoszonych nieobecności skorzystać z innych form zajęciowych organizowanych przez Carmen Dance Center, po wcześniejszym skontaktowaniu się z CDC oraz za zgodą trenera prowadzącego dane zajęcia

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH:

1. Korzystanie z wyposażenia sal odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu właściciela sal.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.

3. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika Carmen Dance Center.

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów p.poż i BHP.

2. Carmen Dance Center nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu w którym realizowane są zajęcia oraz w szatniach.

3. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje zarząd grupy Carmen Dance Center.

 
do góry