Regulamin CDC

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH
Carmen Dance Center
w Katowicach 


I. WARUNKI OGÓLNE:

1.     Zajęcia w Carmen Dance Center prowadzone są w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W trakcie sezonu przewiduje się przerwy w realizacji programu. W miarę możliwości Carmen Dance Center będzie informowało o zmianach w grafiku realizacji zajęć, grafik dostępny jest na www.cdc-silesia.pl. Poniżej przykładowe dni wolne od zajęć: 1 listopada, 11 listopada, zimowa przerwa świąteczna, 6 stycznia, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna, 1 maja, 3 maja, dłuższe majówki, Boże Ciało.
2.     Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne są na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl, w materiałach informacyjnych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 731 300 003.                                
3.     Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Carmen Dance Center nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed rozpoczęciem zajęć lub po zakończeniu zajęć.
4.     Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika tylko w czasie trwania zajęć.
5.     Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest elektroniczny system/serwis obsługi klienta dostępny na www.cdc-silesia.pl. W powyższym systemie instruktorzy lub obsługa z Carmen Dance Center rejestrują wszystkie obecności i nieobecności uczestników zajęć. Dodatkowo może być prowadzona ewidencja uczestników zajęć w formie dziennika zajęć.
6.     Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować  likwidacją grupy zajęciowej.
7.     Osoby uczęszczające na zajęcia / prawni opiekunowie uczestników zajęć oświadczają, iż znają stan zdrowia Uczestnika i nie mają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
8.     Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz występów bez zgody Organizatora - Carmen Dance Center.
9.     Stroje na występy uczestnicy zespołów wypożyczają z garderoby zespołu, kupują, bądź szyją na własny koszt. Stroje wypożyczone winny być oddane bezpośrednio po pokazie, konkursie.

 
II.   ZAPISY NA ZAJĘCIA:


1.     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego „zapisz się na zajęcia” dostępnego na www.cdc-silesia.pl, akceptacja regulaminów obowiązujących w Carmen Dance Center, a niekiedy również złożenie u instruktorów prowadzących zajęcia lub u obsługi z Carmen Dance Center czytelnie i dokładnie wypełnionej i podpisanej umowy lub karty uczestnika zajęć.
2.     Naborowi do zespołów tanecznych mogą towarzyszyć wstępne przesłuchania w przypadku dużej ilości chętnych uczestników.
3.     O ostatecznym przyjęciu uczestnika do grupy zajęciowej zawsze decyduje instruktor/nauczyciel prowadzący grupę wraz z zarządem grupy Carmen Dance Center.


III.  OPŁATY ZA ZAJĘCIA:


1.     Zajęcia w Carmen Dance Center mają charakter odpłatny i każdy z uczestników ma obowiązek terminowego uiszczania opłat.
2.     Odpłatność za zajęcia naliczana jest jako opłata roczna podzielona na  raty (obejmuje miesiące od września do czerwca, w których nie zawsze ilość zajęć jest taka sama). W miesiącu, w którym wypadają ferie zimowe wysokość raty jest przeliczana proporcjonalnie do ilości zajęć, które odbywają się w danym miesiącu.  Opłata roczna nie dotyczy lekcji indywidualnych, gdzie cena podana na www.cdc-silesia.pl dotyczy jednej lekcji indywidualnej lub pakietu 5/10 lekcji.
3.     W przypadku gdy zaistnieje sytuacja tzw. lockdown lub kwarantanny wśród kursantów/pracowników Carmen Dance Center na skutek czego CDC nie będzie w stanie realizować zajęć w tradycyjnej formie wszystkie lub część zajęć  zostanie przeniesiona na platformę online. Jeden blok zajęć na platformie online będzie trwał max. 60 min. Odpłatność za zajęcia online będzie wynosić 80% normalnej miesięcznej raty.
4.     Szczegółowy wykaz cen (koszt jednej raty) poszczególnych zajęć dostępny jest w Cenniku Zajęć, który znajduje się na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl oraz w materiałach informacyjnych.
5.     Opłaty za zajęcia muszą być uiszczone do 15-go dnia każdego miesiąca. Płatności należy dokonywać za pośrednictwem Panelu Klienta dostępnego na www.cdc-silesia.pl lub przelewem na nr rachunku dostępny w Panelu Klienta.
6.     Nieuregulowanie opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć.
7.     W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy nowy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca (termin „połowa miesiąca” oznacza 16 dzień danego miesiąca), opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej (należy pamiętać, że "Darmowe zajęcia pokazowe" traktowane są jako rozpoczęcie zajęć w danej grupie).
8.     Carmen Dance Center udziela zniżki opłaty cennikowej dla uczestnika zajęć, uczęszczającego na min. dwa  zajęcia. Informacje o zniżkach dostępne są na www.cdc-silesia.pl.
9.     W przypadku podstawy do kilku zniżek udziela się jednej - najkorzystniejszej dla Klienta.
10.  Darmowe zajęcia pokazowe: to zajęcia tylko i wyłącznie dla nowych uczestników w danej grupie zajęciowej, pozwalają one na sprawdzenie czy dana grupa zajęciowa odpowiada uczestnikowi. Darmowe zajęcia pokazowe można wykorzystać jeden raz. W przypadku chęci sprawdzenia większej ilości grup zajęciowych należy uiścić opłatę pojedyncza zgodną z cennikiem w danej grupie zajęciowej. Darmowe zajęcia pokazowe nie odliczają się od opłaty miesięcznej w przypadku, gdy uczestnik zdecyduje się na naukę w danej grupie zajęciowej.
11.  W przypadku zgłoszonej na piśmie nieobecności usprawiedliwionej, spowodowanej pobytem w szpitalu możliwe jest uzyskanie zniżki opłaty miesięcznej.
12. Wejścia pojedyncze wykupić mogą jedynie nowi uczestnicy zajęć, w okresie następującym bezpośrednio po realizacji darmowych zajęć pokazowych. Wejść pojedynczych nie mogą wykupować uczestnicy zajęć regulujący opłatę miesięczną.


IV. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ


1.     Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z zajęć, jednak opłaty muszą zostać uiszczone w pełnej kwocie za każdy rozpoczęty miesiąc uczestnictwa w zajęciach. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się wyłącznie na mocy złożonego na piśmie Oświadczenia o rezygnacji z zajęć. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej u p. Pawła Stękała, podpisany skan oświadczenia można wysłać na e-mail: taniec(at)cdc-silesia.pl lub wysłać listownie na adres Carmen Dance Center ul. Warsztatowa 4c/16 41-707 Ruda Śląska.
2.     W przypadku nie złożenia pisma o rezygnacji z zajęć opłaty miesięczne będą naliczane w trybie normalnym.


V.   ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ:


1.     Zajęcia mogą zostać odwołane bez konieczności odpracowania godzin przez instruktora, w przypadku:
a)     usprawiedliwionej nieobecności instruktora (choroba, urlop),
b)     odbywania się imprezy artystycznej lub uroczystości uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć,
c)     zaistnienia przypadków spowodowanych tzw. siłą wyższą.
2.     Wszelkie informacje o odwołaniu zajęć zamieszczane są na portalach społecznościowych Carmen Dance Center oraz na stronie internetowej www.cdc-silesia.pl.
3.     W przypadku nieobecności instruktora (nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionej), zajęcia będą odrobione w terminie ustalonym w porozumieniu z instruktorem i opiekunami uczestników.
4.     W sytuacji braku możliwości odrobienia odwołanych zajęć, opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie pomniejszona.


VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH:


1.     Korzystanie z wyposażenia sal odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.     Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu właściciela sal. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
3.     Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika Carmen Dance Center.


VII.   POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:


1.   Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów p.poż i BHP.
2.   Carmen Dance Center nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu w którym realizowane są zajęcia oraz w szatniach.
3.   Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje zarząd grupy Carmen Dance Center.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2020.
 
 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf 113,78KB Plik: Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf
pdf Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22 114,7KB Plik: Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22
do góry