Regulamin MDK

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach
na rok 2018/2019 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Zajęcia taneczne są usługą kulturalną świadczoną przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, zwanego dalej „Organizatorem”. Miejsce odbywania się zajęć - Miejski Dom Kultury „Koszutka”- filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1. 
 2. Zajęcia odbywają się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. Warunkiem świadczenia usługi na rzecz uczestnika jest wypełnienie i podpisanie karty uczestnika zajęć.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach / prawni opiekunowie uczestników zajęć oświadczają, iż znają stan zdrowia Uczestnika i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 5. Każda nieobecność na zajęciach powinna być wcześniej zgłoszona bezpośrednio instruktorowi bądź w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” - filia „Dąb”. 
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”  - filia „Dąb” stosowne pismo.
 7. Każda osoba zapisująca się na nowy kurs ma prawo do skorzystania z bezpłatnych zajęć pokazowych jeden raz w ciągu 6 miesięcy. 
 8. W przypadku zamiaru kontynuowania zajęć Uczestnik zobowiązany jest  wykupić karnet, pojedyncze wejście lub uiścić opłatę miesięczną (w zależności od rodzaju zajęć).
 9. Wejście pojedyncze na kurs tańca płatne jest bezpośrednio przed danymi zajęciami. Nie ma możliwości wykupienia większej ilości ”pojedynczych wejść”.
 10. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
 11. W sytuacjach losowych instruktorzy mają prawo do odwołania zajęć.
 12. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany grupy dla Uczestnika zajęć po wcześniejszym rozeznaniu jego umiejętności i poziomu zaawansowania.
 13. Ze względów organizacyjnych instruktor zastrzega sobie możliwość zakończenia zajęć maksymalnie 5 minut wcześniej niż przewidziano w harmonogramie.
 14. Stroje na występy uczestnicy zespołu wypożyczają z garderoby zespołu lub kupują ( bądź szyją) na własny koszt. Stroje wypożyczone winny być oddane po ostatnim pokazie w czerwcu. 
 15. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz występów bez zgody  Organizatora.
 16. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników.
 17. Na terenie MDK „Koszutka” - filia „Dąb”  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Każdy zakupiony karnet jest imienny i dotyczy tylko jednej osoby.
 2. W trakcie obowiązywania karnetu nie ma możliwości nanoszenia na nim zmian i odstępowania osobom trzecim.
 3. Każdy karnet upoważnia do uczestnictwa w 4 zajęciach danego kursu i jest ważny przez 35 dni, licząc od daty pierwszych zajęć.
 4. W przypadku niewykorzystania wszystkich 4 zajęć w terminie 35 dni z przyczyn niezależnych od Organizatora opłata nie zostanie zwrócona. Nie ma również możliwości odrobienia zajęć.
 5. Cena karnetu za zajęcia 45 i 60 minutowe wynosi 79 zł (dotyczy grup: COOKIES, CHUPA-CHUPS, LITTLE SHOCK I i II, MAXI SHOCK, FRODO TEAMmini, HipHop dla dzieci, młodzieży i dorosłych (grupy początkujące), Balet dla dzieci i młodzieży (grupy początkujące), Taniec towarzyski dla dzieci (gr. początkująca), Taniec towarzyski/użytkowy dla dorosłych (gr. początkująca).
 6. Cena karnetu za zajęcia 90 minutowe wynosi 115 zł (dotyczy grup: CHINA GANG, Taniec towarzyski dla dorosłych (gr. średniozaawansowana oraz gr. zaawansowana).
 7. Opłata miesięczna dla grup kontynuacyjnych za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 60 minut wynosi 115 zł (dotyczy grup: FRODO TEAM, Taniec towarzyski dla dzieci gr. średniozaawansowana)
 8. Opłata miesięczna dla grup kontynuacyjnych za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 90 minut wynosi 135 zł (dotyczy grup: FLAVOURS, SWING, Taniec towarzyski dla dzieci gr. zaawansowana)
 9. Należność uiszczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy i powinna być wniesiona  do 10-ego dnia każdego miesiąca.
 10. Opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu w przypadku zajęć wypadających w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć szkolnych.W miesiącu grudniu 2018r. ze względu na przypadającą przerwę świąteczną oraz w miesiącu lutym 2019r. w związku z feriami zimowymi opłaty miesięczne za zajęcia zostaną pomniejszone proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć.
 11. Osoby, które nie uregulowały opłaty, nie mogą brać udziału w zajęciach.

OBOWIĄZUJĄCE ZNIŻKI

 1. Dla każdego nowego uczestnika pierwsze zajęcia są gratis.
 2. Na drugi wykupiony kurs przysługuje zniżka 40% (liczona od ceny tańszego karnetu).
 3. Zniżka dla rodzeństwa do 18 roku życia:a/ w przypadku, gdy każde dziecko uczęszcza na 1 wybrany kurs  - 10% od sumy wszystkich opłat.b/ w przypadku, gdy jedno z dzieci uczęszcza na 2 różne kursy - 40% na drugi kurs (liczona od  ceny tańszego kursu)
 4. Zniżka dla rodzin od 3 osób uczestniczących w zajęciach tanecznych - 10% od sumy wszystkich opłat.
 5. Posiadaczom karnetów uczestniczącym REGULARNIE w zajęciach (4 kolejne wejścia w ramach 35-dniowej ważności karnetu) przysługuje zniżka w wys. 5% na zakup karnetu kontynuacyjnego. Warunkiem przyznania zniżki jest dokonanie kolejnej opłaty PRZED ROZPOCZĘCIEM 4 ZAJĘĆ oraz okazanie karnetu z odnotowanymi datami zrealizowanych 3 regularnych zajęć.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika spowodowanej wyjazdem na zieloną szkołę lub pobytem w szpitalu Organizator udzieli zniżki w wysokości do 50%.  Powyższa nieobecność wymaga zgłoszenia pisemnego.
 7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z innych powodów niż wyszególnionych w pkt. 5 opłata nie ulega pomniejszeniu ani zwrotowi.
 8. Zniżki nie sumują się.
 9. Zniżki nie dotyczą dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. Na lekcje indywidualne należy umawiać się osobiście lub telefonicznie z instruktorem Danuta Kwaśny tel.: 692-786-295, Paweł Stękała tel.: 510-270-663.
 2. W ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł  (jednak nie później niż jeden dzień przed umówionym spotkaniem).
 3. W przypadku płatności za pojedynczą lekcję dla par - 90 zł,  solo - 100 zł lub uczestnika grup pokazowych - 75 zł, należy opłatę  uregulować przed rozpoczęciem zajęć.
 4. W przypadku zakupu karnetu dla par 5 lekcji  / koszt 425 zł / bądź 10 lekcji / koszt 750 zł / istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza rata nie może być mniejsza niż 212,50 zł (karnet 5 lekcji) oraz mniejsza  niż 375 zł (karnet 10 lekcji). Pierwsza rata powinna być uregulowana przed pierwszymi zajęciami.
 5. W przypadku zakupu karnetu solo - 5 lekcji / koszt 475 zł / bądź 10 lekcji / koszt 850 zł / istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza rata nie może być mniejsza niż 237,50 zł (karnet 5 lekcji) oraz mniejsza  niż 425 zł (karnet 10 lekcji). Pierwsza rata powinna być uregulowana przed pierwszymi zajęciami.
 6. W przypadku zakupu karnetu dla uczestników grup pokazowych - 5 lekcji / koszt 350 zł / bądź 10 lekcji / koszt 600 zł / istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza rata nie może być mniejsza niż 175 zł (karnet 5 lekcji) oraz mniejsza  niż 300 zł (karnet 10 lekcji). Pierwsza rata powinna być uregulowana przed pierwszymi zajęciami.
 7. Cała opłata za karnet powinna być uregulowana przed wykorzystaniem wszystkich lekcji.
 8. Ważność karnetu 5 bądź 10 lekcji indywidualnych wynosi 6 miesięcy od daty pierwszych zajęć.
 9. Nie można przekazywać lekcji osobom trzecim.
 10. Czas trwania lekcji to 45 minut (istnieje również możliwość zrealizowania lekcji trwającej 60, 75, 90 lub 120 minut)
 11. Lekcja, która nie została odwołana minimum jeden dzień przed planowanym terminem, traktowana jest jako lekcja zrealizowana.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin prób i ćwiczeń MDK Koszutka filia Dab.pdf 146,68KB Plik: Regulamin prób i ćwiczeń MDK Koszutka filia Dab.pdf
pdf Aktualny plan zajęciowy od 01.03.2021 225,21KB Plik: Aktualny plan zajęciowy od 01.03.2021
pdf Karta uczestnika 2019-2020 MDK os. niepełnoletnie.pdf 230,85KB Plik: Karta uczestnika 2019-2020 MDK os. niepełnoletnie.pdf
pdf Karta uczestnika 2019-20 MDK os. pełnoletnie.pdf 224,17KB Plik: Karta uczestnika 2019-20 MDK os. pełnoletnie.pdf
pdf Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf 204,81KB Plik: Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf
pdf REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf 243,89KB Plik: REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf
do góry