Regulamin MDK

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach 

 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka”                       w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47 oraz w filii „Dąb” Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach przy                             ul. Krzyżowej 1 (zwanych w dalszej części regulaminu MDK), których wykaz na dany rok kulturalny jest dostępny na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl oraz w siedzibie MDK.        

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez MDK jest:

- zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,

- zadeklarowanie uczestnictwa w zajęciach poprzez złożenie w sekretariacie MDK wypełnionej deklaracji uczestnictwa                        w zajęciach MDK oraz zgody wizerunkowej (załącznik nr 1 i 2 niniejszego regulaminu, do pobrania ze strony                                    www.mdkkoszutka.pl lub w sekretariacie MDK).

- terminowe uiszczanie opłat za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem,

- uregulowanie ewentualnych zaległości płatniczych za rok poprzedni.

II. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat i ewentualnych zniżek za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MDK reguluje Cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, dostępny na stronie mdkkoszutka.pl oraz w siedzibie placówki.
 2. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od obecności i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Wyjątek stanowi miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe, o ile w tym czasie instruktor nie prowadzi zajęć. Odpłatność za ten miesiąc wynosi 50 % normalnej stawki.
 3. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy nowy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca (termin „połowa miesiąca” oznacza 16 dzień danego miesiąca), opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej.
 4. Opłaty należy wnosić z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 5. Płatności można dokonywać w kasie MDK, w godzinach jej otwarcia lub przelewem na konto: 78 1050 1214 1000 0007 0000 6091(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz określenie miesiąca, za który opłata jest wnoszona).
 6. Instruktorzy nie pobierają opłat za zajęcia.
 7. Opłata miesięczna nie może być samodzielnie pomniejszona z przyczyn nieobecności uczestnika na zajęciach (np. w związku z jego prywatnymi zobowiązaniami). W wyjątkowych sytuacjach typu: pobyt w szpitalu, wyjazd na „zieloną szkołę”, praktyki uczniowskie, pobyt w sanatorium, istnieje możliwość uzyskania zniżki po uprzednim przedłożeniu pisma do rozpatrzenia przez Dyrektora MDK.
 8. Jeżeli zajęcia są odwołane przez MDK, kwota płatności zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby zrealizowanych zajęć.
 9. W przypadku zaległości w opłatach za udział w zajęciach MDK dokonuje następujących działań wzywających do uregulowania należności:
 • telefoniczne / mailowe przypomnienie,
 • pisemne wezwanie do zapłaty,
 • skierowanie sprawy na drogę sądową.
 1. Nieregularne i nieterminowe uiszczanie obowiązujących opłat skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach przed zakończeniem roku kulturalnego wymaga, oprócz poinformowania instruktora, złożenia oświadczenia o rezygnacji z zajęć w formie pisemnej w sekretariacie MDK lub za pomocą poczty elektronicznej na adres domkultury@mdkkoszutka.pl, a w przypadku zajęć organizowanych przez filię Dąb na adres filiadab@mdkkoszutka.pl; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rezygnację telefoniczną.

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I ZASADY UCZESTNICTWA

Zajęcia organizowane są przez MDK w czasie roku kulturalnego od września do czerwca:

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników planu zajęć MDK dostępnego na stronie mdkkoszutka.ploraz w siedzibie placówki.
 2. MDK zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć, miejsca przeprowadzania zajęć i instruktorów, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub - w przypadku uczestników małoletnich - ich rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Dom Kultury ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego.
 4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym powiadomieniu uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników małoletnich. Dodatkowe godziny zajęć (np. przed występami, konkursami) będą traktowane jako nadpracowane i rozliczane w ramach niezrealizowanych zajęć w stałych terminach.
 5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik lub w przypadku osób małoletnich rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić ten fakt instruktorowi.
 6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktora i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 7. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć, za wyjątkiem zajęć dla dzieci od 0 do 3 lat.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć (m. in. uniknięcie obecności niepożądanych osób wśród przebierających się dzieci), w trakcie imprez organizowanych w MDK oraz poza nim, jedynie wyznaczeni rodzice (opiekunowie) zostaną zaproszeni do pomocy instruktorowi. Tylko te osoby mają możliwość wstępu do garderób, przebieralni bądź za kulisy sceny.
 9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, materiałów pomocniczych itp.).
 10. Uczestnik, któremu został powierzony strój zobowiązany jest zwrócić go w stanie niepogorszonym. Oddawane stroje powinny być czyste.
 11. Uczestnik zajęć ma możliwość uczestnictwa w imprezach, plenerach, warsztatach, konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych związanych z działalnością sekcji, organizowanych przez MDK lub podmioty zewnętrzne.
 12. Udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, plenerach itp. może się wiązać z dodatkowymi opłatami ponoszonymi przez członków sekcji/rodziców/opiekunów. Instruktor wyznacza zespół/grupę lub poszczególnych członków sekcji do udziału w danym przedsięwzięciu. Decyzja o sfinansowaniu należy do Dyrektora MDK i podyktowana jest aktualną sytuacją finansową.
 13. W pomieszczeniach MDK bezwzględnie zakazuje się:
 14. używania własnego sprzętu elektrotechnicznego (np. elektryczne dzbanki, grzałki),
 15. wykorzystywania sal i sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 16. niszczenia sal, powierzonego sprzętu i wyposażenia, samowolnych zmian w ustawieniu wyposażenia na terenie obiektu: sprzętu, stołów, krzeseł, szaf, itd. W przypadku strat materialnych powstałych w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika podczas zajęć, uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika, zobowiązany jest do pokrycia strat,
 17. spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych (osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby wnoszące wymienione substancje będą wypraszane z obiektów MDK),
 18. korzystania z instrumentów muzycznych i innych sprzętów poza zajęciami bez uzyskania zgody,
 19. zachowywania i wysławiania się w sposób wulgarny,
 20. wchodzenia do sali zajęć pod nieobecność instruktora.

 IV. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Stan zdrowia uczestnika musi pozwalać na udział w zajęciach. Dorośli uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestników są zobowiązani do zgłoszenia instruktorowi wszelkich istotnych dysfunkcji i chorób, które mogą mieć wpływ na jego udział w zajęciach.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora.
 3. MDK nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika poza jego udziałem w zajęciach. Oznacza to, że pełną odpowiedzialność za bezpieczne doprowadzenie i powrót do domu ponosi rodzic/opiekun prawny.
 4. MDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci w miejscu prowadzenia zajęć. Zwraca się szczególną uwagę, aby dziecko nie przynosiło ze sobą cennych przedmiotów /telefony komórkowe, sprzęt odtwarzający muzykę, pieniądze i inne wartościowe rzeczy/.
 5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także przestrzegania zasad przeciwpożarowych, porządkowych, bezpieczeństwa i epidemicznych.
 7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika MDK.

 Załączniki (dostępne na stronie www.mdkkoszutka.pl ) :

 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach

- Zgoda wizerunkowa

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf 113,78KB Plik: Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf
pdf Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22 114,7KB Plik: Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22
pdf Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf 204,81KB Plik: Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf
pdf REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf 243,89KB Plik: REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf 113,78KB Plik: Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf
pdf Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22 114,7KB Plik: Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22
do góry