Regulamin MDK

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Zajęcia taneczne są usługą kulturalną świadczoną przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, zwanego dalej „Organizatorem”. Miejsce odbywania się zajęć - Miejski Dom Kultury „Koszutka”- filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1. 
 2. Zajęcia odbywają się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. Warunkiem świadczenia usługi na rzecz uczestnika jest wysłanie stosownego formularza dostepnego na www.cdc-silesia.pl oraz akceptacja zgód .
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach / prawni opiekunowie uczestników zajęć oświadczają, iż znają stan zdrowia Uczestnika i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 5. Każda nieobecność na zajęciach powinna być wcześniej zgłoszona za pośrednictwem panelu Klienta CDC lub bezpośrednio instruktorowi bądź w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” - filia „Dąb”. 
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”  - filia „Dąb” stosowne pismo.
 7. Każda osoba zapisująca się na nowy kurs (nie będąca wszcześniej uczestnikiem zajęć w MDK lub CDC) ma prawo do skorzystania z bezpłatnych zajęć pokazowych. 
 8. W przypadku zamiaru kontynuowania zajęć Uczestnik zobowiązany jest  wykupić pojedyncze wejście lub uiścić opłatę miesięczną.
 9. Wejście pojedyncze na kurs tańca płatne jest bezpośrednio przed danymi zajęciami. Nie ma możliwości wykupienia większej ilości ”pojedynczych wejść”.
 10. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
 11. W sytuacjach losowych instruktorzy mają prawo do odwołania zajęć.
 12. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany grupy dla Uczestnika zajęć po wcześniejszym rozeznaniu jego umiejętności i poziomu zaawansowania.
 13. Ze względów organizacyjnych instruktor zastrzega sobie możliwość zakończenia zajęć maksymalnie 5 minut wcześniej niż przewidziano w harmonogramie.
 14. Stroje na występy uczestnicy zespołu wypożyczają z garderoby zespołu lub kupują (bądź szyją) na własny koszt. Stroje wypożyczone winny być oddane po ostatnim pokazie w czerwcu. 
 15. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz występów bez zgody  Organizatora.
 16. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników.
 17. Na terenie MDK „Koszutka” - filia „Dąb”  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Każda dokonana opłat jest imiena i dotyczy tylko jednej osoby lub dwóch w przypadku karnetów lekcji indywidualnych.
 2. Po dokonaniu opłaty miesięcznej nie ma możliwości odstępowania jej osobom trzecim.
 3. W przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć w danym miesiącu uczestnik może odpracować je na innych grupach zajęciowych pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach.
 4. Cena karnetu za zajęcia 45 i 60 minutowe jest zgodna z cennikiem dostępnym na www.cdc-silesia.pl (dotyczy np. grup: COOKIES, CHUPA-CHUPS, LITTLE SHOCK I i II, MAXI SHOCK, FRODO TEAMmini, HipHop dla dzieci, młodzieży i dorosłych (grupy początkujące), Balet dla dzieci i młodzieży (grupy początkujące), Taniec towarzyski dla dzieci (gr. początkująca), Taniec towarzyski/użytkowy dla dorosłych (gr. początkująca).
 5. Cena karnetu za zajęcia 90 minutowe jest zgodna z cenikiem dostępnym na www.cdc-silesia.pl (dotyczy np. grup: Taniec towarzyski dla dorosłych (gr. średniozaawansowana oraz gr. zaawansowana)).
 6. Opłata miesięczna dla grup kontynuacyjnych za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 60 minut jest zgodna z cennikiem dostępnym na www.cdc-silesia.pl (dotyczy np. grup: FRODO TEAM, Taniec towarzyski dla dzieci gr. średniozaawansowana)
 7. Opłata miesięczna dla grup kontynuacyjnych za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 90 minut jest zgodna z cennikiem dostępnym na www.cdc-silesia.pl (dotyczy np. grup: Taniec towarzyski dla dzieci gr. zaawansowana)
 8. Należność uiszczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy i powinna być wniesiona  do 15-ego dnia każdego miesiąca.
 9. Opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu w przypadku zajęć wypadających w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć szkolnych. W miesiącach grudzień oraz w miesiącu na który przypadają ferie zimowe opłaty miesięczne mogą zostać pomniejszone, prosimy o poprawne wpłaty zgodne z panelem Klienata CDC.
 10. Osoby, które nie uregulowały opłaty, nie mogą brać udziału w zajęciach.

OBOWIĄZUJĄCE ZNIŻKI.

 1. Na drugi wykupiony kurs przysługuje zniżka 50% (liczona od ceny tańszego karnetu).
 2. W przypadku nieobecności uczestnika spowodowanej wyjazdem na zieloną szkołę lub pobytem w szpitalu Organizator udzieli zniżki w wysokości do 50%.  Powyższa nieobecność wymaga zgłoszenia pisemnego.
 3. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z innych powodów niż wyszególnionych w pkt. 2 opłata nie ulega pomniejszeniu ani zwrotowi.
 4. Zniżki nie sumują się.
 5. Zniżki nie dotyczą dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. Na lekcje indywidualne należy umawiać się osobiście lub telefonicznie z instruktorem Danuta Kwaśny, Paweł Stękała tel.: 731 300 003.
 2. W celu rezerwacji lekcji indywidualnych należy dokonać opłaty.
 3. Cennik lekcji indywidualnych oraz karnetów lekcji indywidualnych dla par i solo znajduje się na www.cdc-silesia.pl. Istnieje możliwość płatności za karnety lekcji indywidualnych w 2 równych ratach.
 4. Cała opłata za karnet powinna być uregulowana przed wykorzystaniem wszystkich lekcji.
 5. Ważność karnetu 5 bądź 10 lekcji indywidualnych wynosi 6 miesięcy od daty pierwszych zajęć.
 6. Nie można przekazywać lekcji osobom trzecim.
 7. Czas trwania lekcji to 45 minut (istnieje również możliwość zrealizowania lekcji trwającej 60, 75, 90 lub 120 minut)
 8. Lekcja, która nie została odwołana minimum jeden dzień przed planowanym terminem, traktowana jest jako lekcja zrealizowana.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.08.2021 r.

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf 113,78KB Plik: Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf
pdf Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22 114,7KB Plik: Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22
pdf Regulamin prób i ćwiczeń MDK Koszutka filia Dab.pdf 146,68KB Plik: Regulamin prób i ćwiczeń MDK Koszutka filia Dab.pdf
pdf Aktualny plan zajęciowy od 01.03.2021 225,21KB Plik: Aktualny plan zajęciowy od 01.03.2021
pdf Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf 204,81KB Plik: Zgoda na dane wizerunkowe 2019-2020 MDK.pdf
pdf REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf 243,89KB Plik: REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH MDK Koszutka filia Dąb.pdf
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf 113,78KB Plik: Zgoda wizerunkowa 2021-2022 CDC i MDK.pdf
pdf Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22 114,7KB Plik: Oświadczenia, Zgody, Rodo CDC i MDK 2021/22
do góry